Podstawowa opieka zdrowotna


Dostępność do świadczeń i tryb kierowania:
 • Pacjentowi podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego za wyjątkiem świadczeń zdrowotnych na które obowiązują zlecenia lekarskie.
 • Pacjent ma prawo do swobodnego wyboru pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80,00 zł, za wyjątkiem przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.
 • Zgłoszenia na wizyty domowe w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych są przyjmowane osobiście i telefonicznie.
 • Pacjentowi podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia są udzielane zgodnie ze świadczeniami gwarantowanymi w poz.
 • Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia zdrowotnego jest obowiązany przedstawić dokument stwierdzający aktualne ubezpieczenie.

Pielęgniarstwo rodzinne

Pielęgniarka środowiskowa, rodzinna udziela świadczeń zadeklarowanym do niej pacjentom od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w formie świadczeń ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – poprzez wizyty domowe.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, świadczenie pielęgniarki poz jest udzielane w dniu zgłoszenia. W pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki poz, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 • Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki:
  • Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych,
  • Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych,
  • Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych,
  • Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia,
  • Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
  • Organizacja grup wsparcia,
  • Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.

 • Świadczenia diagnostyczne:
  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
  • Wykonywanie badania fizykalnego,
  • Wykonywanie pomiarów i ich ocena,
  • Wykonywanie testów,
  • Prowadzenie bilansu wodnego
  • Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia,
  • Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.

 • Świadczenia pielęgnacyjne:
  • Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej,
  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
  • Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

 • Świadczenia lecznicze:
  • Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych,
  • Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego,
  • Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna,
  • Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu),
  • Wykonywanie wlewów doodbytniczych,
  • Podawanie leków różnymi drogami i technikami,
  • Wykonywanie zleceń lekarskich,
  • Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń,
  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących,
  • Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu,
  • Zdejmowanie szwów,
  • Stawianie baniek lekarskich,
  • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 • Świadczenia usprawniające:
  • Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień,
  • Usprawnienie ruchowe,
  • Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej,
  • Ćwiczenia ogólnousprawniające.
-
(76) 72 72 562

Zostaw nam wiadomość


           


Twoja wiadomość została wysłana!

×